lQDPJyFWi-9LaZbNAU_NB4Cw_ZVht_eilxIElBUgi0DpAA_1920_335

Önümler

Maşyn we el gaplamak üçin amatly plastmassa LLdpe palet örtükli film rulonlary

Gysga düşündiriş:

Hünärmen kepillendirilen desga hökmünde filmimizi aýratyn zerurlyklaryňyza laýyklaşdyrmak ukybymyz bar.

El we maşyn gaplamak üçin elýeterli uzaldylan örtük filmimiz üçin dürli ululyklardan we reňklerden saýlaň.Köpugurly filmimiz köp sanly funksiýa üçin ulanylyp bilner, şol bir wagtyň özünde hereket etmek, gaplamak, logistika we gymmatly zatlaryňyzy goramak bilen çäklenmeýär.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Goşmaça galyňlygy we berkligi bilen örtülen filmimiz bilen iň oňat uzaldyş ukybyny başdan geçiriň.Näçe uzalsa, şonça-da işjeňleşdirilen ýelim, netijede ýokary uzalma we bazardaky iň çydamly gaplama uzaldyjy film bolýar.Ajaýyp çeýeligi we gaplamagyň aňsatlygy ony amatly görnüşe öwürýär.Öz-özüne ýapyşýan gysgaldylan örtük filmimiz, ähli gaplama zerurlyklaryňyz üçin täzeçillik çözgüdi.

Önümçilik uzaldyşymyz, ýokary uzalyp gidýän polietilen LLdpe-den ýasalýar, daşamak we saklamak wagtynda önümleriňiziň deşilmegine çydamly bolmagyny üpjün edýär.

Kompaniýamyzda ýokary hilli materiallaryň iň gowy film döredýändigine ynanýarys.Şonuň üçin has gowşak materiallary däl-de, ýokary derejeli materiallary ulanýarys.Uzaldylan filmimiz, gaplamak wagtynda önümleriňiziň päsgelçiliksiz görnüşini üpjün edýän düşnükli we aç-açan.Şeýle hem has güýçli uzaldyjy güýji, berkligi, deşilmegine garşylyk we ýokary çydamlylygy bar.

Lentalara, ýüplere ýa-da gaýyşlara zerurlyk bolmazdan, hemme zady diýen ýaly örtüp bilýän ajaýyp uniwersal önüm, wagtymyzy we puluňyzy tygşytlaň.Packhli gaplama zerurlyklaryňyz üçin ygtybarly we elýeterli çözgüt, beýleki materiallara garanyňda has tygşytly we ulanmak aňsat.

Jikme-jiklikler (9)

Arza

Uzaldylan film gaplamak, hereket etmek, ammar, logistika we ş.m.Bu ykdysady, wagtyňyzy tygşytlaň we işi aňsatlaşdyryň.

Ulanyş (24)

Sorag-jogap

Uzaldylan filmi nädip ýasamaly?

Uzaldylan film partladylan ekstruziýa arkaly ýasalýar.Termoplastiki çig mal eräp, tegelek ölü arkaly ýüze çykýar we içerde uly köpürjik howa urýar.Köpürgäniň göwrümi we ekstrudirlenen turbanyň galyňlygy materialyň galyňlygyny kesgitleýär.

Hereket edende näme dolamak üçin ulanýarsyňyz?

Uzaldylan örtük, hereket etmek üçin her dürli oňaýsyz zatlary gaplamaga we baglamaga kömek edip biler.kiçi hereketli gutulary bilelikde saklaň;mebel böleklerini bilelikde saklaň, ownuk zatlary ýygnaň ... Uzaldylan film zatlary aňsatlaşdyrmaga mümkinçilik berýär.

Dogry uzaldylan filmi nädip saýlamaly?

Filmi uzatmak ýa-da uzatmak

Bu siziň işiňize we uzaldylan örtügi nädip ulanmalydygyna baglydyr.

 

Adatça el bilen örtülen film rulonlary has kiçi we ýeňil bolýar, sebäbi olar el bilen palet bilen örtülendir.Şonuň üçin gaty uly we agyr uzaldylan film rulony saýlamaga synanyşyň, şonuň üçin el bilen gaplamak aňsat bolar.

 

Iföne köp sanly palet ýa-da agyr önümler gaplanan paket bilen örtülmeli bolsa, maşyn bilen örtülen plyonkany teklip edýäris, palet bilen maşyn bilen örtülýär.Maşyn markalarynda we görnüşlerinde dürli-dürli bar.

 

Mundan başga-da, uzaldylan filmler dürli galyňlykda we inde bar.Uzynlygy 300 ~ 500% -e çenli.

zatlara daňylyp, zatlary berk saklap bilýän ýokary uzalyp gidýän polietilen LLdpe plastmassa plyonkasy.

wfwg (1)

Müşderi synlary

Synlar

Müşderi synlary

MAMA GERO

Şu wagta çenli ulanylan iň oňat berkitme goşmaça goşmaça tutawaçlar

Men hereket edýän kompaniýa we müşderim üçin uzaldylan örtükli film, köpürjikli örtük ulanýaryn.Bu uzalmany satyn aldym, sebäbi syn.Amazon satyjylarynyň köpüsi şol bir zady satýarlar, ýöne olary alanyňyzda düýbünden başga zat.Agramy nädogry, uzynlygy 1500 metr däl, ini 18 inç ýa-da 15 dýuým däl.

Şeýle-de bolsa, bu uzaldylan örtükde beýle problemalar ýok.Beýan edilişi ýaly hemme zat ulanmak üçin tutawaçlar bilen geldi.

Bu önümi maslahat berdim we geljekde has köp zat satyn alaryn.

Luci Moholia

Gowy hilli, çalt eltip bermek.

Folga gowy hilli bolany üçin, ýene-de satyn alarys we ol bizdäki dispensere laýyk gelýär.

Eltip bermek çalt boldy.

Alex

Ajaýyp örtük we ululyk

Men muny ýurtdan geçmek üçin ulandym we öňünden uzaldylan örtükler bilen deňeşdirenimde, bu örtügiň mebelleriň burçlaryna berk çekilmegini teklip edýärin.Mebelleriň ýa-da gutularyň üstünden barýarka, hiç haçan ýyrtylmady we agaç bölekleriniň üstünde diňe iki gatly gatlak bilen gorag gatlagyny galdyrdy.

Melissa Pierson

Diňe ajaýyp

Aýtjak zadym ýok: Bu güýçli uzaldylan örtükli film, ulanmak aňsat, owadan we düşnükli.

Biz muny gowy görýärdik.Durmuşymyzy aňsatlaşdyrdy we gaty gowy işledi.Maslahat bererin!

Bir adam muny peýdaly hasaplady


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň